Sentro ng wika at kultura

Misyon ng Sentro ng wika at kultura

Itaguyod and patuloy na pagunlad ng at paggamit ng Filipino bilang wikang pambansa habang pinapangalagaan ang mga wikang katutubo ng Filipinas tungo sa pagkakaunawaan, pagkakaisa, at kaunlaran ng sambayanang Filipino.

Goal/Layunin ng Sentro ng Wika at Kultura

  1. Mangasiwa ng aktibidad, gaya ng kumperansiya, seminar, palihan, gawad, timpalak, at katulad para sa pagpapalaganap ng wikang Filipino nang may kaukulang pahintulot ng Kumisyon ng Wikang Filipino (KWF).
  2. Lumahok at kung maaari’y manguna sa pagsusulong ng mga katangiang pangkultura ng pook (bayan, lalawigan, o rehiyon) na kinalalagyan nito
  3. Magsagawa ng mga proyekto sa saliksik, pagtitipon, at pagtatanghal ng wika at kultura ng naturang pook.
  4. Magtatag ng matalik at mabisang ugnayan at pakikipagtulungan sa mga organisasyon at institusyon sa loob at labas ng unibersidad, lalo na sa DepEd, CHED, TESDA, DOT, NCIP, DILD, Peope’s organization ng mga katutubo, at LGUs sa  pamamagitan ng Indigenous People’s Mandatory Representative (IPMR), tungo sa Katuparan ng mga adhika pangwika at pangkultura nito.
  5. Magtaguyod sa lahat ng kampanya at proyekto ng KWF, lalo na sa pagpapalaganap ng wikang Filipino at sa pangangalaga sa kapakanan ng mga guro sa Filipino.
Charity Joy B. Hashim
Director, Sentro ng Wika at Kultura
Contact Number: 
(+63) 995 641 1796

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES

All content is in the public domain unless otherwise stated.

ABOUT GOVPH

Learn more about the Philippine government, its structure, how government works and the people behind it.

GOV.PH
Open Data Portal
Official Gazette